சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மையம் நடு ; நடுத்தரமானது ; ஐயமானது ; மேல்வளைவைத் தாங்கும் தூணின் மேலுறுப்பு .