சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மையாத்தல் மயங்குதல் ; ஒளிமழுங்குதல் ; பொலிவழிதல் .