சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மொக்களித்தல் பயணத்தில் தடைசெய்தல் ; பயணத்தில் தங்குதல் .