சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மோட்சம் வீடுபேறு ; விடுபடுகை ; பதமுத்தி ; வினைத்தொடர்பினின்று முற்றும் நீங்கும் நிலை .