சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
யதேச்சை மிகுதியாய் ; விருப்பின்படி .