சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
யாதனை வேதனை ; நரகவேதனை ; துன்பம் .