சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
யானை துதிக்கையுடைய விலங்குவகை ; ஆனை மரம் .