யானைக்கால் புழுப்பிடிப்பு
என்ற சொல் அகராதியில் இல்லை