சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
யானைப்பாகன் யானையை நடத்துவோன் .