சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வக்காலத்து வழக்கு முதலியன நடத்துவதற்கு வழக்கறிஞருக்குக் கொடுக்கும் அதிகாரப்பத்திரம் .