சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வச்சை வாஞ்சை ; இவறல் ; பழிப்பு .