சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வடிகால் நீரை வடியவிடுங் கால்வாய் .