சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வடிதல் நீர் முதலியன வற்றுதல் ; ஒழுகுதல் ; திருந்துதல் ; தெளிதல் ; அழகுபெறுதல் ; நீளுதல் .