சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வடிப்போர் யானை முதலியன பயிற்றுவோர் .