சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வடிமணி தெளிந்த ஓசையுள்ள மணி .