சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வதனம் முகம் ; முக்கோணத்தின் மேற்கோணம் .