சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வதை கொலை ; தொல்லை ; தேன்கூடு .