சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வயிற்றுப்போக்கு பேதியாதல் ; செரியாமல் மலங்கழிகை .