சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வருமானவரி வருவாயின்மேல் விதிக்கும் அரசிறை .