சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வரைப்பு எழுதுகை ; எல்லை ; மதில் ; சுவர் சூழ்ந்த இடம் ; மாளிகை ; உலகம் ; குளம் .