சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வரையரமகளிர் மலையில் வாழும் தெய்வ மங்கையர் .