சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வரையறை எல்லை ; அளவு ; திட்டம் ; அடக்கவொடுக்கம் ; கண்டிப்பு ; முடிவு .