சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வறக்கடை தீமுதலியவற்றா லுண்டாகிய வறட்சி .