சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வறத்தல் காய்தல் ; வறுமையாதல் ; மழை பெய்யாது போதல் ; குறைந்து மெலிதல் .