சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வற்றல் வடிகை ; வறளுகை ; உலர்ந்தது ; உலர வைத்த காய் , இறைச்சி முதலிய உணவு .