சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வற்று கடல்நீர் வடிகை ; கூடியது , ஒரு சாரியை .