சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வலவை விநாயகன் தேவி ; திறமை ; வல்லவன்(ள்) ; காளி ; இடாகினி ; வஞ்சகப்பெண் .