சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வல்லார் வலிமையுடையவர் ; திறமையுள்ளவர் ; வலுக்குறைந்தோர் ; திறமையில்லாதவர் .