சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வளர்ப்பு வளர்க்கை ; காண்க : வளர்ப்புப்பிள்ளை ; பிறனைச் சார்ந்து வாழ்பவன் ; தாசியின் தத்துப்பெண் .