சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வளைதல் சூழ்தல் ; சுற்றுதல் ; சுற்றிவருதல் ; தாழ்தல் ; கோணுதல் ; திடமறுதல் ; நேர்மையினின்று விலகுதல் ; வருந்துதல் .