சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வழிச்செலவு பயணச்செலவு ; பயணம் .