சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வழிபாடு வழியிற் செல்லுகை ; பின்பற்றுகை ; வணக்கம் ; பூசனை ; வழக்கம் ; சமயக்கோட்பாடு .