சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வழிப்படுத்தல் பயணப்படுத்துதல் ; நல்வழிச் செலுத்துதல் ; சீர்திருத்துதல் ; வசப்படுத்துதல் ; வணக்கஞ் செய்வித்தல் .