சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வழிப்பெருந்தேவி பட்டத்தரசிக்கு அடுத்த தேவி .