சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வழுவு தவறு ; குற்றம் ; கேடு ; பாவம் ; பழிப்புரை .