சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாசகன் பேசுவோன் ; அரசர் திருமுன் கடிதம் படிப்போன் ; தூதன் .