சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாடுதல் உலர்தல் ; மெலிதல் ; பொலிவழிதல் ; மனமழிதல் ; தோல்வியடைதல் ; கெடுதல் ; நீங்குதல் ; குறைதல் ; நிறைகுறைதல் .