சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாட்போர் வாளால் செய்யும் சண்டை .