சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாதுவன் யானைப்பாகன் ; குதிரைப்பாகன் .