சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாத்து தாரா ; பெருந்தாரா ; மரக்கொம்பு ; மனை ; இல்லுறைதெய்வம் .