சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வானம் விண் ; தேவருலகு ; அக்கினி ; மேகம் ; மழை ; உலர்ந்தமரம் ; மரக்கனி ; உலர்ந்த காய் ; உலர்ச்சி ; உயிரோடு இருக்கை ; போகை ; மணம் ; நீர்த்திரை ; புற்பாய் ; கோபுரத்தின் ஓருறுப்பு .