சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வானவன் தேவன் ; காண்க : வானோர்முதல்வன் ; சூரியன் ; சேர அரசன் .