சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வான்மீன் விண்மீன் ; காண்க : வால்நட்சத்திரம் .