சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாமதேவன் சிவபிரான் ; ஒரு முனிவன் .