சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாய்க்கருவி கடிவாளம் ; விளையாட்டு ஊதுகோல் .