சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாய்மை உண்மை ; சொல் ; தவறாச்சொல் ; பௌத்தசமய உண்மைகள் ; வலி .