சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாலி வெண்ணிறமுள்ள பலராமன் ; கிட்கிந்தை மன்னன் ; வாலுடையது ; கரிக்குருவி ; மழைத்தூரல் ; குதிரைவாலி ; திருவாலியமுதனார் ; சீனிவாலி .