சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வால்வெடித்தல் சினத்தினால் வாலைத் தூக்கி அடித்தல் .