சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வால்வெள்ளி காண்க : வால்நட்சத்திரம் .