சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
வாள் ஒளி ; கத்தி ; கத்தரிகை ; கூர்மை ; ஈர்வாள் ; விளக்கம் ; புகழ் ; கொல்லுகை ; கலப்பை ; உழுபடையின் கொழு ; கயிறு ; நீர் ; கச்சு .